25 lat temu przy pomniku ks. Stanis³awa Brzóski 

Copyright © photos by Micha³ Kurc