Kongres_1990

Z cyklu: Moje rozważania - Świadkowie Jehowy


 

 

Bo tak mówi Pan: Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. - Jeremiasza 29:10

 

Z listów 

do Biura Świadków Jehowy w Nadarzynie

 

W liście z dnia 31 grudnia 1994 roku przedstawiłem moje uwagi dotyczące tematu "niewoli babilońskiej" i proroctwa Jeremiasza dotyczącego "siedemdziesięciu lat dla Babilonu".

 

 

Wykres nr 4

 

ad 1

 

Rok 609 p.n.e. był początkiem: "siedemdziesięciu lat dla Babilonu".  

 

Upadek Babilonu nastąpił w roku 539 p.n.e. - w roku 609 p.n.e. nastąpiła śmierć króla Jozjasza.

 

- "Toteż Ja przyłączę cię do twoich ojców, i w pokoju będziesz złożony w twoim grobie, aby twoje oczy nie oglądały całego tego nieszczęścia, jakie ja sprowadzę na to miejsce." - II Król. 22:18-20

- "Gdy król Jozjasz wyprawił się, aby się z nim potykać, ten go zobaczył, i pozbawił życia pod Megido." - II Król. 23:29

 

 ad 2

 

Lata 609-539 p.n.e. - "siedemdziesiąt lat" panowania Babilonu nad narodami.

 

"To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela;...

Teraz zaś dałem wszystkie te ziemie w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, mojego sługi; oddaję mu nawet zwierzęta polne, by mu służyły. Wszystkie narody będą służyć jemu, jego synowi oraz synowi jego syna, dopóki nie przyjdzie kres także i na jego kraj" - Jeremiasza 27:4-7.

"a narody będą służyć królowi babilońskiemu przez siedemdziesiąt lat." - Jeremiasza 25:11

 

ad 3  

 

Rok 539 p.n.e. - upadek Babilonu - wykonanie kary na ostatnim królu Babilonu. Kończy się "siedemdziesiąt lat dla Babilonu" (ich dopełnienie) - II Kronik 36: 21.

 

"a po upływie siedemdziesięciu lat ukarzę króla babilońskiego" - Jeremiasza 25:12

 

"Mene - Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres... Tej samej nocy król chaldejski Baltazar został zabity." - Daniela 5:26, 30.

 

"Tak wypełniło się słowo Jahwe wypowiedziane przez usta Jeremiasza tej treści: Przez cały czas spustoszenia, dopóki kraj nie odpłaci swoich sabatów, będzie odpoczywał, aby dopełnić siedemdziesiąt lat" - II Kronik 36: 21.

 

 

ad 4 

 

W okresie ostatnich 22 lat panowania królów judzkich: Jehoachaza, Jehojakima, Jehojachina i Sedekjasza - II Król. 23:30-32, 34-37; 24:8-9, 17-18.

 

Obrona dogmatów - "dobre figi" i "złe figi" - 

Kto jest kto?

 

Rok 597 p.n.e.  - uprowadzenie do niewoli. "Dobre figi" otrzymały obietnicę powrotu.

 

"Jahwe pokazał mi w widzeniu: Oto dwa kosze fig ustawione przed świątynią, gdy już Nabuchodonozor, król babiloński, uprowadził w niewolę z Jerozolimy do Babilonu Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, oraz przywódców judzkich, nadto kowali i ślusarzy.

... 

To mówi Jahwe, Bóg Izraela: Jak na te wyborne figi, tak patrzę życzliwie na mieszkańców Judy uprowadzonych w niewolę, których wysłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków - dla ich dobra. Skieruję wzrok na nich dla ich dobra, sprowadzę ich do tego kraju, odbuduję ich, by więcej nie rujnować." - Jeremiasza 24:1-6.

 

 

  Jeremiasza 24:5

Przekład (1997)

Nowego Świata

 

>>>Aspekt niedokonany: "odeślę"

„Oto, co rzekł Jehowa, Bóg Izraela: ‚Jak na te dobre figi, tak wejrzę dobrze na wygnańców judzkich, których odeślę z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków."

W Przekładzie Nowego Świata (1997) czytając Jeremiasza 24:5 można odnieść błędne wrażenie, np. jak to uczynił jeden ze Świadków Jehowy, który napisał do mnie, że: "w wersecie 5 Jeremiasza 24 jest mowa o tych którzy mieli dopiero trafić do Babilonu - po zburzeniu świątyni". Powinno być np.: "zesłałem" - jako aspekt dokonany.
Biblia Warszawska

>>>Aspekt dokonany: "zesłałem"

"Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Jak na te dobre figi, tak spojrzę łaskawie na wygnańców Judy, których zesłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków, ku dobremu;"

>>> Dodałem 15 czerwca 2022 r.<<<

Po mojej w/w uwadze - zauważyłem (15-06-2022), że Strażnica zmieniła Jeremiasza 24:5 na:  „Tak mówi Jehowa, Bóg Izraela: ‚Podobnie jak na te dobre figi, spojrzę przychylnie na wygnańców judzkich, których odesłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków.

- I teraz też miałem rację - bardziej czytelne i właściwe w tym miejscu: "zesłałem"

Słownik języka polskiego
zesłać — zsyłać. 1. «ukarać kogoś, zmuszając go do wyjazdu w odległe, odizolowane miejsce». 
odesłać — odsyłać. 1. «przesyłając, zwrócić coś». 

Przekład (2018)

Nowego Świata 

>>>Aspekt dokonany: "odesłałem"

 "Tak mówi Jehowa, Bóg Izraela: ,Podobnie jak na te dobre figi, spojrzę przychylnie na wygnańców judzkich, których odesłałem z tego miejsca do ziemi Chaldeczyków.

 

 

 I inne korekty:

 

 

  Jeremiasza 24:1

Przekład (1997)

Nowego Świata

 

>>>Aspekt niedokonany: "by ich sprowadzić do Babilonu".

"Jehowa mi pokazał, a oto dwa kosze fig postawione przed świątynią Jehowy, gdy już Nebukadreccar, król Babilonu, poprowadził z Jerozolimy na wygnanie Jechoniasza, syna Jehojakima, króla Judy, oraz książąt judzkich i rzemieślników, i budowniczych wałów obronnych, by ich sprowadzić do Babilonu."

 

 Biblia Warszawska

>>>Aspekt dokonany: "po wzięciu", "po uprowadzeniu"

"Pan ukazał mi w widzeniu dwa kosze fig, ustawione przed świątynią Pana, a było to po wzięciu przez Nebukadnesara, króla babilońskiego, do niewoli Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, i książąt judzkich wraz z kowalami i ślusarzami i po uprowadzeniu ich z Jeruzalemu do Babilonii."

 

>>> Dodałem 15 czerwca 2022 r.<<<

 

I tutaj Strażnica dokonała próby - korekty błędu, jednak wprowadzając pewne niezrozumienie. Czy celowo?

Z Jeremiasza 24:1 jednoznacznie wynika, że w/w widzenie Jeremiasza miało miejsce po uprowadzeniu Jechoniasza 

Bóg Izraela nazwał ich wczesnymi, dobrymi, wybornymi figami, i na nich spojrzał łaskawie i im złożył obietnicę powrotu (Jeremiasza 29:10) jak n/w - "Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat".

Przekład (2018)

Nowego Świata

>>>Aspekt dokonany czy niedokonany?

"Kiedy babiloński król Nabuchodonozor poprowadził z Jerozolimy na wygnanie
do Babilonu judzkiego króla Jechoniasza, syna Jehojakima oraz książąt judzkich, rzemieślników i kowali. Jehowa pokazał mi dwa kosze fig, które stały przed świątynią Jehowy."

 

 

 

Rok 587 p.n.e. - kara dla "złych fig" - spalenie świątyni, Jerozolimy i...

 

"Natomiast jak się czyni z bezwartościowymi figami, których nie można jeść, bo są niedobre, tak samo - to mówi Jahwe - postąpię z Sedecjaszem, królem judzkim, z jego przywódcami, z tymi mieszkańcami Jerozolimy, co pozostali w tej ziemi, oraz z tymi, co mieszkają w Egipcie. I uczynię z nich postrach i klęskę dla wszystkich królestw ziemi, hańbę, przysłowie, pośmiewisko i przekleństwo po wszystkich miejscach, gdzie ich rozproszyłem. Ześlę na nich miecz, głód i zarazę, dopóki nie znikną z powierzchni ziemi, którą dałem im i ich przodkom." - Jeremiasza 24:8-10


 


ad 5


 

Okres "sabatów" dla ziemi.

 

"Jeżeli i wtedy nie poprawicie się i będziecie postępować Mnie na przekór, to i Ja postąpię wam na przekór i będę was karał siedmiokrotnie za wasze grzechy. 

Was samych rozproszę między narodami, dobędę za wami miecza, ziemia wasza będzie spustoszona, miasta wasze zburzone. Wtedy ziemia będzie obchodzić swoje szabaty przez wszystkie dni swego spustoszenia, a wy będziecie w kraju nieprzyjaciół. Wtedy ziemia będzie odpoczywać i obchodzić swoje szabaty. Przez wszystkie dni swego spustoszenia będzie obchodzić szabat, którego nie obchodziła w latach szabatowych, kiedy w niej mieszkaliście." - Ks. Kapłańska 26:23, 33-35

   

__________

Rok szabatowy i rok jubileuszowy

 

"Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat." - Ks. Kapłańska 25:1-13. 


ad 6


Po "siedemdziesięciu latach dla Babilonu". 

Rok 538 p.n.e. dekret Cyrusa, króla perskiego i powrót "dobrych fig" w roku 537 p.n.e.

 

"Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce" - Jeremiasza 29:10.

 

"Aby się spełniło słowo Jahwe z ust Jeremiasza, pobudził Jahwe ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku [jego panowania], tak iż obwieścił on, również na piśmie, w całym państwie swoim, co następuje: Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Jahwe, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie w Judzie. Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie do Jerozolimy w Judzie i niech zbuduje dom Jahwe, Boga izraelskiego - ten to Bóg, który jest w Jerozolimie. - Ezdrasza 1:1-3

 

Inne korekty wprowadzające w błąd, 

np: "dla Babilonu" czy "w Babilonie"?

 

 

  Jeremiasza 29:10
Biblia Warszawska

Bo tak mówi Pan: Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce.

Przekład (1997)

Nowego Świata

„Tak bowiem rzekł Jehowa: ‚Gdy się dopełni siedemdziesiąt lat w Babilonie, zwrócę na was uwagę i potwierdzę wobec was swoje dobre słowo, sprowadzając was z powrotem na to miejsce’.

>>> Dodałem 4 maja 2021 r.<<<

Przekład (2018)

Nowego Świata

 

 „Tak mówi Jehowa: ‚Gdy upłynie w Babilonie 70 lat, zwrócę na was uwagę i spełnię swoją obietnicę — sprowadzę was z powrotem na to miejsce’.

 

W Przekładzie Nowego Świata (2018) dokonano kolejnej zmiany z: "‚Gdy się dopełni siedemdziesiąt lat w Babilonie" (1997) na: "Gdy upłynie w Babilonie 70 lat". 

Na czym polega różnica? Proszę porównać z Jeremiasza 25:11,12

  Jeremiasza 25:11,12
Biblia Tysiąclecia "11 Cały ten kraj zostanie spustoszony i opuszczony, a narody będą służyć królowi babilońskiemu przez siedemdziesiąt lat. 12 A po upływie siedemdziesięciu lat ukarzę króla Babilonu i ten naród - wyrocznia Pana..."

Przekład (1997)

Nowego Świata

 

11 I cała ta ziemia stanie się miejscem spustoszonym, dziwowiskiem, a narody te będą musiały służyć królowi Babilonu przez siedemdziesiąt lat”’.
12 „‚A gdy się dopełni siedemdziesiąt lat, rozliczę się za przewinienie z królem Babilonu i z owym narodem — brzmi wypowiedź Jehowy..."

Przekład (2018)

Nowego Świata

 

11 Cała ta ziemia zostanie zrujnowana i będzie budzić grozę, a te narody będą musiały służyć królowi Babilonu przez 70 lat”’.
12 „‚Ale gdy upłynie 70 lat, pociągnę do odpowiedzialności króla Babilonu i tamten naród za ich przewinienie’, oświadcza Jehowa
Jednym słowem: Narody służyły królowi Babilonu "siedemdziesiąt lat" Król Babilonu został ukarany po tych "siedemdziesięciu latach" ( w roku 539 pne), a nie przed skończeniem "siedemdziesięciu lat" jak błędnie podaje Strażnica.

 

Ile lat trwała niewola babilońska wg Strażnicy? 

W Strażnicy nr 23 z 1991 na stronie 12 w rozdziale: "Niewola babilońska" są podane dwie daty niewoli: "Zanim Jehowa dopuścił, by w roku 617 i 607 p.n.e. uprowadzono Jego lud do niewoli babilońskiej..." trwała 70 lat czy 80 lat?

 

W liście z 9 maja 1995 r. Strażnica do mnie napisała: "Zawierają one obszerne uzasadnienie, dlaczego Izraelici znajdą się w niewoli babilońskiej, która miała trwać 70 lat."

 

Dalej popełnia ten sam błąd nie zważając na Słowo Boże - Biblia nie podaje ilości lat trwania niewoli babilońskiej, a informuje o "siedemdziesięciu latach dla Babilonu" oraz wskazuje na obietnicę Boga Jehowy danej "dobrym figom" - tym uprowadzonym do niewoli 10 lat przed zburzeniem Jerozolimy - Jeremiasza 29:10.

Ezechiel rozgranicza niewolę babilońską od zburzenia Jerozolimy: "„W dwudziestym piątym roku naszego wygnania (...), w czternastym roku po zdobyciu miasta...” - Ezechiela 40:1.

  Jeremiasza 29:10
Biblia Tysiąclecia To jednak mówi Pan: Gdy dla Babilonu upłynie siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i wypełnię na was swoją pomyślną zapowiedź, by was znów przyprowadzić na to miejsce.

Przekład (1997)

Nowego Świata

 

„Tak mówi Jehowa: ‚Gdy upłynie w Babilonie 70 lat, zwrócę na was uwagę i spełnię swoją obietnicę — sprowadzę was z powrotem na to miejsce’ 

Przekład (2018)

Nowego Świata

„Tak bowiem rzekł Jehowa: ‚Gdy się dopełni siedemdziesiąt lat w Babilonie, zwrócę na was uwagę i potwierdzę wobec was swoje dobre słowo, sprowadzając was z powrotem na to miejsce’.

 Biblia Warszawska

Bo tak mówi Pan: Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce.

 

 

 

W Przekładzie Nowego Świata jest informacja, że "w Babilonie" - co może sugerować wielu Świadkom Jehowy błędną naukę Strażnicy, że 70 lat "w Babilonie" dotyczyło np. "złych fig" uprowadzonych do Babilonu po zburzeniu Jerozolimy.

 

 

 

 


 

Strażnica odpisała »

 strona 2

 

Publikowane materiały pochodzą z mojego archiwum.