Z cyklu: Moje rozważania - Świadkowie Jehowy


 

 

Bo tak mówi Pan: Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. - Jeremiasza 29:10

 

Z listów 

do Biura Świadków Jehowy w Nadarzynie

 

W liście z dnia 31 grudnia 1994 roku przedstawiłem moje uwagi dotyczące tematu lat "niewoli babilońskiej" i proroctwa Jeremiasza dotyczącego "siedemdziesięciu lat dla Babilonu".

 

Wykres nr 4

 ad 1

Rok 609 p.n.e. pozbawienie życia króla Jozjasza pod Megido było początkiem: "siedemdziesięciu lat dla Babilonu".

- "Toteż Ja przyłączę cię do twoich ojców, i w pokoju będziesz złożony w twoim grobie, aby twoje oczy nie oglądały całego tego nieszczęścia, jakie ja sprowadzę na to miejsce." - II Król. 22:18-20

- "Gdy król Jozjasz wyprawił się, aby się z nim potykać, ten go zobaczył, i pozbawił życia pod Megido." - II Król. 23:29

 

 ad 2

Lata 609-539 p.n.e. - "siedemdziesiąt lat" panowania Babilonu nad narodami.

"To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela;...

Teraz zaś dałem wszystkie te ziemie w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, mojego sługi; oddaję mu nawet zwierzęta polne, by mu służyły. Wszystkie narody będą służyć jemu, jego synowi oraz synowi jego syna, dopóki nie przyjdzie kres także i na jego kraj" - Jeremiasza 27:4-7.

"a narody będą służyć królowi babilońskiemu przez siedemdziesiąt lat." - Jeremiasza 25:11

 

ad 3  

Rok 539 p.n.e. - upadek Babilonu - wykonanie kary na ostatnim królu Babilonu. Kończy się "siedemdziesiąt lat dla Babilonu" (ich dopełnienie) - II Kronik 36: 21.

"a po upływie siedemdziesięciu lat ukarzę króla babilońskiego" - Jeremiasza 25:12

"Mene - Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres... Tej samej nocy król chaldejski Baltazar został zabity." - Daniela 5:26, 30.

"Tak wypełniło się słowo Jahwe wypowiedziane przez usta Jeremiasza tej treści: Przez cały czas spustoszenia, dopóki kraj nie odpłaci swoich sabatów, będzie odpoczywał, aby dopełnić siedemdziesiąt lat" - II Kronik 36: 21.

 

 

ad 4 

W okresie ostatnich 22 lat panowania królów judzkich: Jehoachaza, Jehojakima, Jehojachina i Sedekjasza - II Król. 23:30-32, 34-37; 24:8-9, 17-18.

  

Rok 597 p.n.e.  - uprowadzenie do niewoli. Tylko "Dobre figi" otrzymały obietnicę powrotu.

 

 

  Jeremiasza 24:5

Przekład (1997)

Nowego Świata

 

>>>Aspekt niedokonany: "odeślę"

„Oto, co rzekł Jehowa, Bóg Izraela: ‚Jak na te dobre figi, tak wejrzę dobrze na wygnańców judzkich, których odeślę z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków."

W w/w Przekładzie Nowego Świata (1997) czytając Jeremiasza 24:5 można odnieść błędne wrażenie, np. jak to uczynił jeden ze Świadków Jehowy, który napisał do mnie, że: "w wersecie 5 Jeremiasza 24 jest mowa o tych którzy mieli dopiero trafić do Babilonu - po zburzeniu świątyni". 

>>>Powinno być np.: "zesłałem" - jako aspekt dokonany.

Po mojej uwadze - zauważyłem, że Strażnica zmieniła w Jeremiasza 24:5 na:

Przekład (2018)

Nowego Świata 

 

 "Tak mówi Jehowa, Bóg Izraela: ,Podobnie jak na te dobre figi, spojrzę przychylnie na wygnańców judzkich, których odesłałem z tego miejsca do ziemi Chaldeczyków.

  Choć bardziej czytelne i właściwym w tym miejscu [powinno być: "zesłałem"*

______

*Słownik języka polskiego
zesłać — zsyłać. 1. «ukarać kogoś, zmuszając go do wyjazdu w odległe, odizolowane miejsce». 
odesłać — odsyłać. 1. «przesyłając, zwrócić coś». 

 

Będzie kolejna korekta? Aż się prosi.

Z Jeremiasza 24:1 jednoznacznie wynika, że w/w widzenie Jeremiasza miało miejsce po uprowadzeniu Jechoniasza.

Bóg Izraela nazwał ich wczesnymi, dobrymi, wybornymi figami, i na nich spojrzał łaskawie i im złożył obietnicę powrotu (Jeremiasza 29:10)

W wersecie 10 czytamy w PNŚ i Bibli Warszawskiej:

1./ „Tak mówi Jehowa: ‚Gdy upłynie w Babilonie 70 lat, zwrócę na was uwagę i spełnię swoją obietnicę — sprowadzę was z powrotem na to miejsce’. - PNŚ

 

2./ Bo tak mówi Pan: Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. - BW

 

Rok 587 p.n.e. - kara dla "złych fig" - spalenie świątyni, Jerozolimy i...

"Natomiast jak się czyni z bezwartościowymi figami, których nie można jeść, bo są niedobre, tak samo - to mówi Jahwe - postąpię z Sedecjaszem, królem judzkim, z jego przywódcami, z tymi mieszkańcami Jerozolimy, co pozostali w tej ziemi, oraz z tymi, co mieszkają w Egipcie. I uczynię z nich postrach i klęskę dla wszystkich królestw ziemi, hańbę, przysłowie, pośmiewisko i przekleństwo po wszystkich miejscach, gdzie ich rozproszyłem. Ześlę na nich miecz, głód i zarazę, dopóki nie znikną z powierzchni ziemi, którą dałem im i ich przodkom." - Jeremiasza 24:8-10

 

Więc obietnica Boga Jehowy dotyczyła tylko "dobrych fig" i tylko ich zesłanych 10 lat przed zburzeniem Jerozolimy.

 

 


 


ad 5


 

Okres "sabatów" dla ziemi.

"Jeżeli i wtedy nie poprawicie się i będziecie postępować Mnie na przekór, to i Ja postąpię wam na przekór i będę was karał siedmiokrotnie za wasze grzechy. 

Was samych rozproszę między narodami, dobędę za wami miecza, ziemia wasza będzie spustoszona, miasta wasze zburzone. Wtedy ziemia będzie obchodzić swoje szabaty przez wszystkie dni swego spustoszenia, a wy będziecie w kraju nieprzyjaciół. Wtedy ziemia będzie odpoczywać i obchodzić swoje szabaty. Przez wszystkie dni swego spustoszenia będzie obchodzić szabat, którego nie obchodziła w latach szabatowych, kiedy w niej mieszkaliście." - Ks. Kapłańska 26:23, 33-35

   

__________

Rok szabatowy i rok jubileuszowy

 

"Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat." - Ks. Kapłańska 25:1-13. 


ad 6


Po "siedemdziesięciu latach dla Babilonu". 

Rok 538 p.n.e. dekret Cyrusa, króla perskiego i powrót "dobrych fig" w roku 537 p.n.e.

 

"Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce" - Jeremiasza 29:10.

 

Inne korekty wprowadzające w błąd, np: "dla Babilonu" czy "w Babilonie"?

 

 

  Jeremiasza 29:10
Biblia Tysiąclecia To jednak mówi Pan: Gdy dla Babilonu upłynie siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i wypełnię na was swoją pomyślną zapowiedź, by was znów przyprowadzić na to miejsce.

Przekład (2018)

Nowego Świata

 

 „Tak mówi Jehowa: ‚Gdy upłynie w Babilonie 70 lat, zwrócę na was uwagę i spełnię swoją obietnicę — sprowadzę was z powrotem na to miejsce’.

 

Wg. mnie zamiana z "dla" na "w" wprowadza dalsze błędne nauki dotyczące tego okresu. Jest to obrona dogmatu - fundamentu nauk Świadków Jehowy o rzekomym zburzeniu Jerozolimy w roku 607 pne i na tej podstawie wyliczenie 1914 roku dostarcza wielu pytań i niepewności nawet Świadkom Jehowy. 

I może sugerować wielu Świadkom Jehowy naukę Strażnicy, że 70 lat dotyczy "złych fig" - uprowadzonych do Babilonu po zburzeniu Jerozolimy. Dziwnym może wydawać się zadanie pytania Świadkom Jehowy, co wiedzą na temat dobrych i złych fig? - Jeremiasza 24:1-10. Nie wiedzą.


Biblia nie podaje ilości lat trwania niewoli babilońskiej, a informuje o "siedemdziesięciu latach dla Babilonu" ( narody będą musiały służyć królowi Babilonu przez 70 lat - Jeremiasza 25:11) oraz wskazuje na obietnicę Boga Jehowy danej "dobrym figom" - tym uprowadzonym do niewoli 10 lat przed zburzeniem Jerozolimy - Jeremiasza 29:10.

Upadek Babilonu – przejęcie władzy nad Babilonem przez Cyrusa II Wielkiego nastąpiło 12 października 539 p.n.e. po rozbiciu armii Baltazara w bitwie pod Opis.

Biblia podaje, że narody będą musiały służyć królowi Babilonu przez 70 lat - Jeremiasza 25:11, ale nie podaje ilości lat trwania niewoli babilońskiej. 

A Strażnica, w niezgodzie z Biblią głosi , że niewola babilońska trwała 70 lat i nawet 80 lat? Np.:

1. W Strażnicy nr 23 z 1991 na stronie 12 w rozdziale: "Niewola babilońska" są podane dwie daty trwania niewoli: "Zanim Jehowa dopuścił, by w roku 617 i 607 p.n.e. uprowadzono Jego lud do niewoli babilońskiej..."

2. W liście do mnie z 9 maja 1995 r. Strażnica napisała: "Zawierają one obszerne uzasadnienie, dlaczego Izraelici znajdą się w niewoli babilońskiej, która miała trwać 70 lat."

 

Obietnica Boga Jehowy dotyczyła tylko "dobrych fig" i tylko ich, zesłanych 10 lat przed zburzeniem Jerozolimy. 

 

Strażnica sugeruje, ze dobre figi zostały ukarane 80 letnią niewolą, a te złe figi rzekomą 70 letnią niewolą, choć Jehowa jednoznacznie odniósł się do złych fig: "Ześlę na nich miecz, głód i zarazę, dopóki nie znikną z powierzchni ziemi, którą dałem im i ich przodkom." - Jeremiasza 24:8-10.

 

Cytuję fragment z obszernego tekstu strony: https://swiadkowiejehowy.com.pl/3475-2/

 broniącego nauk Strażnicy o siedemdziesięciu latach w Babilonie.

 

„(…)Tak bowiem rzekł Jehowa: ‚Gdy się dopełni siedemdziesiąt lat w Babilonie, zwrócę na was uwagę i potwierdzę wobec was swoje dobre słowo, sprowadzając was z powrotem na to miejsce’.” (Jer 29:10)

Gdzie przebywali Żydzi? I czego dotyczy ten werset? Babilonu i jego króla? Nie. Mowa tu o Izraelitach, że gdy dopełni się 70 lat, i tym samym kara dla króla Babilonu, wyjdą z niego i powrócą do swej ziemi. Nie ma tu przy tym nawet znaczenia w tej chwili jak przetłumaczy się to hebrajskie (le) jako „dla” czy „w” Babilon (-u) (-nie), bowiem jest to ciągle ten sam okres czasu 70 lat zarówno dla Żydów przebywających w Babilonie jak też dla Babilonu i ich króla, gdyż tyleż 70 lat trzymał ich w niewoli. 
https://swiadkowiejehowy.com.pl/3475-2/

 

Autor tego artykułu (podobnie jak i Strażnica) celowo pominął obietnicę Jehowy względem dobrych fig (z obietnicą powrotu) uprowadzonych do niewoli 10 lat przed zburzeniem Jerozolimy i dlatego opowiedział się za złymi figami bez obietnicy powrotu - napisał: 70 lat trzymał ich w niewoli.

A których fig dotyczyła obietnica powrotu? Ile lat one były w niewoli?

 

Ile lat mieli kapłani i inni uczestniczący - "dobre figi" w roku 535 p.n.e. w czasie uroczystości poświęcenia fundamentów nowej świątyni? 

Wielu...

 

... "Lecz wielu spośród kapłanów i Lewitów oraz naczelników rodów, ludzi w podeszłym wieku, którzy oglądali jeszcze poprzednią świątynię głośno płakało". - Ezdrasza 3:12 
Podczas uroczystości poświęcenia fundamentów świątyni w roku 535 p.n.e., byli ci (2 Król. 24:10-16), którzy zostali uprowadzeni do Babilonu jako "dobre figi" - Jeremiasza 24:5-7. Do nich, tuż po ich uprowadzeniu w roku 597 p.n.e., napisał list prorok Jeremiasz z obietnicą powrotu do ojczyzny - "Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce". - Jeremiasza 29:10.
W chwili uprowadzenia - kapłani, naczelnicy rodów mogli mieć - ok. 30 lat to w roku uroczystości poświęcenia nowej świątyni ile mogli mieć lat? 

Było ich "wielu", zostali uprowadzeni w roku 597 p.n.e. i, - mieli powyżej 80 lat.


Wg nauki Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy zostali oni ("dobre figi") uprowadzeni w roku 617 p.n.e., to w roku 535 p.n.e. mieliby powyżej 100. Czy "wielu" mogło mieć ponad 100 lat!?

Jest to jeden z wielu dowodów na to, że nauka Ciała Kierowniczego o czasie zburzenia Jerozolimy w roku 607 p.n.e. jest błędna nauką.

 

Więcej >>> na drugiej stronie

 

 

 

 

 

 

 

 


 strona 2

 

Publikowane materiały pochodzą z mojego archiwum.