Koinonia, Drugi Zbór Chrześcijan Baptystów w Poznaniu 

W DRODZE...

 

Coraz częściej zadajemy sobie pytanie: Gdzie jest ta Prawda Chrystusowa, gdzie ona jest? Wokół tyle zła...

 

Jak powiedział kardynał J. Ratzinger  (Papież Benedykt XVI): "Neopogaństwo wzrasta bez przerwy w samym sercu Kościoła i grozi zniszczeniem go od wewnątrz”... "Kościół katolicki staje się niestety Kościołem pogan, którzy nazywają się jeszcze katolikami czy chrześcijanami, ale myślą i postępują po pogańsku. Przejęli poglądy, postawy, wzorce etyczne, wartości i styl życia ludzi kierujących się duchem tylko tego świata." - możemy usłyszeć te słowa w wygłaszanych homiliach przez katolickich biskupów... 

 

Co dalej?


Sola Scriptura

 

Koinonia 

 

to nazwa Drugiego Zbór Chrześcijan Baptystów w Poznaniu. 

Jak głoszą: Zbór istnieje, by realizować posłannictwo ustanowione przez Jezusa:

 

Budowania bliskich relacji miłości, 

na wzór miłości Chrystusowej 


Jan. 13:34 

Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, 

jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali.

 

Zwiastowania ewangelii wszystkim narodom 

i czynienia ich uczniami

Mat. 28:18-20

A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

 

Nabożeństwo: "Pod ochroną Bożej mocy

z 15 sierpnia 2010 roku

Księga Wyjścia 14:1-31

 

Boża moc była odpowiedzią na strach oraz poczucie beznadziei Izraelitów stojących przed wielką przeszkodą jaką było Morze Czerwone i słyszących nadciągające wojska faraona...

 

Podczas Nabożeństwa modlono się, między innymi o:

 

 

Księga Wyjścia 14:1-31 /BT/

Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: Rozkaż Izraelitom, niech zawrócą i niech rozbiją obóz pod Pi-Hachirot pomiędzy Migdol a morzem, naprzeciw Baal-Sefon. Rozbijcie namioty naprzeciw tego miejsca nad morzem. Faraon powie wtedy: Izraelici zabłądzili w kraju, a pustynia zamknęła im drogę... więcej »

 

 

 

nie jestem sam...

 

Szalom!

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc