W poszukiwaniu Jezusa Chrystusa 

Ja nie jestem już na świecie, ale oni pozostają nadal na świecie. 

Ja zaś wracam do Ciebie, Ojcze Święty, 

strzeż ich mocą Twojego imienia, tego imienia, 

które i Mnie dałeś, aby tak jak My stanowili jedno." - Jana 17:11

 

Kult Marii

Rzeźbione paciorki różańca

 

Kult Marii Panny jest tak rozpowszechniony, że wielu chrześcijan dostrzega, iż przesłania on Osobę Pana Jezusa Chrystusa. Rodzi to dyskusje i spory, i w efekcie stosunek do Marii staje się miarą prawowierności chrześcijańskiej... Czy słusznie?

 


"Anioł wszedł do Niej i rzekł: ,,Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami... Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus..." Na to rzekła Maryja: ,,Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa!." - Łukasza 1:28,30-31,38


"W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębice zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie." - Marka 1:9-11


"Jezus udał się na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie." - Łukasza 22:39-42


"Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób... Anioł przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał." - Mateusza 28:1,5-6


 

"Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, 

mąż boleści, oswojony z cierpieniem, 

jak ktoś przed kim się twarz zakrywa, 

wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic... 

Lecz on był przebity za nasze grzechy, 

zdruzgotany za nasze winy. 

Spadła nań chłosta zbawienna dla nas." 

- Izajasza 53:3-5


2009.07.16


Copyright © design and photos by Michał Kurc