W drodze nad wiosenny Liwiec 

 

22 kwietnia

kilkanaście minut po dwunastej...

 

... będąc na spacerze w pobliżu Bazyliki Mniejszej, moją uwagę zwrócił jeszcze "zaspany" wiosenny kwiatek. Temu widokowi towarzyszyły mocne słowa płynące z kościelnych głośników: "... Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą /od nas/ otrzymaliście - niech będzie przeklęty!" - Galatów 1:9 - warto sprawdzić.

 

Nastepnie spojrzałem na kwitnącą brzozę...

 

...  rosnącą w pobliżu tzw. Domu Lipki - tradycyjnie uważanego przez mieszkańców Węgrowa za pomieszczenie drukarni, gdzie publikowano rozprawy i manifesty arian polskich, w tym znanego teologa Piotra z Goniądza.

W 1565 w Węgrowie wyodrębniła się z kalwinizmu grupa Braci Polskich pod przywództwem Piotra z Goniądza i Jerzego Blandraty.

 

Obecnie mieści się w nim Urząd Stanu Cywilnego.

 

 

Następnie udałem się w kierunku Liwca... 

... ulicą Narutowicza.

 

Kościół Ewangelicko-Augsburski, ul. Narutowicza.

Zbudowany został w 1837 r. staraniem księdza pastora Karola Tetfejlera.

 

Jest to niewielki, jednoprzestrzenny budynek klasycystyczny o prostej, surowej architekturze z prostokątnym prezbiterium, przykryty dwuspadowym dachem. Pod koniec XIX wieku do elewacji frontowej dobudowano wieżę na planie kwadratu, zwieńczoną piramidalnym hełmem. 

 

We wnętrzu zabytkowego kościoła od razu rzuca się wstrzemięźliwość i prostota środków dekoracyjnych, zupełnie inna od sztuki baroku - są to ołtarz główny z obrazem olejnym "Chrystus w Ogrójcu" oraz chór muzyczny z organami.

 

 

...

 Jestem nad Liwcem...

... mostek, przed nim zaskakująca postać Cesarzowej...? - scena jakby ze snu? *1|

 OSTOJA NADLIWIECKA

Dolina Liwca stanowi ważną w kraju ostoję lęgową derkacza oraz rybitwy czarnej. Uwagę zwraca także wysoka liczebność bociana białego bąka, błotniaka stawowego i żurawia W skali regionu znajdują się tu jedne z nielicznych stanowisk lęgowych rybitwy białowąsej. Podczas przelotów wiosennych, w niektóre lata dochodzi do wysokich koncentracji siewek złotych.

Na tym terenie ochronie podlegają także cenne siedliska przyrodnicze, między innymi: łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, ziołorośla górskie i nadrzeczne, starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne oraz związane z nimi rzadkie gatunki roślin (m.in. dzięgiel łąkowy) i zwierząt (m.in. kumak nizinny, koza złotawa, poczwarówka zwężona).

 

Chrońmy naturę...

 

  

______________________

*1| Na podstawie obrazu Elżbieta Austriacka Cesarzowa Austrii i Królowa Węgier 

-Franz Xaver Winterhalter (1805–1873). Oraz z r. 1865 – zbiory Hofburg Wiedeń.

 

dodano 2012.04.24 


Copyright © design and photos by Michał Kurc